Obchodní podmínky a Ochrana osobních údajů

Portál Realitní marketing provozuje společnost RNK s.r.o. - www.RNK.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
PRO www.REALITNIMARKETING.com

 

 

1.    OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1.       Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na straně jedné je prodávající, kterým je obchodní společnosti RNK s.r.o., se sídlem U Průhonu 466/22, 170 00  Praha 7, identifikační číslo: 27111229, zapsané C 97055 u Městského soudu v Praze a na straně druhé je kupující. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

1.2.       Předmětem koupě, kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek http://www.realitnimarketing.com, je prodej online realitních kurzů (dále jen předmět koupě).

1.3.       Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích stran. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru prodávajícího k této tématice.

2.    OBJEDNÁVKA

2.1.       Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky a to na příslušné adrese s objednávkovým formulářem. Kupující objednává předmět koupě vyplněním a odesláním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové objednávkové stránky.

2.2.       Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit chyby. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. kupující se zavazuje uhradit kupní cenu a prodávající se po uhrazení kupujícím zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě.

2.3.       Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího, tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami pro nákup na webových stránkách http://www.realitni­marketing.com a že s nimi souhlasí.

3.    KUPNÍ CENA, DAŇOVÝ DOKLAD

3.1.       Ve shrnutí objednávky a na příslušných objednávacích webových stránkách najdete všechny ceny služeb.

3.2.       Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad-fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení produktu. Prodávající je plátcem DPH.

3.3.       Možnosti plateb: Bankovním převodem na bankovní účet uvedený v daňovém dokladu, případně platební kartou. Online bankovní převod a online platba kartou je realizována prostřednictvím poskytovatele platebních služeb malého rozsahu společnosti GoPay s.r.o., IČ: 26046768 s licencí od České národní banky.

3.4.       Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově. Splátkový prodej není možný.

3.5.       Dodací podmínky: Kupující, jenž řádně uhradil veškeré závazky vůči prodávajícímu, získá e-mailem své přístupové údaje do online kurzu.

4.    GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

4.1.       Dle §1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 sb.) má kupující právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů.

4.2.       Za své produkty Prodávající kromě zákonné lhůty ručí i vlastní zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz. Při objednání online kurzu má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to nejpozději do 21 dnů od uskutečnění objednávky. Odstoupení může nakupující provést například elektronickou formou na e-mail: IVA.KOUKLOVA@RNK.CZ s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu.

4.3.       Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy bude kupujícímu znemožněn přístup do členské sekce placeného online kurzu.

5.    ODPOVĚDNOST

5.1.       Zabezpečení: Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

5.2.       Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

6.    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1.       Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití.

6.2.       Údaje, které kupující zadává v objednávce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

6.3.       Osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

6.4.       Zároveň kupující uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající prostřednictvím elektronické komunikace zasílal svá obchodní sdělení, případně nabídky svých obchodních partnerů, a to na dobu do odvolání souhlasu. Ze zasílání těchto obchodních sdělení se lze kdykoliv jednoduše odhlásit kliknutím na odhlašovací odkaz v patičce všech zpráv emailové komunikace prodávajícího.

7.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1.       Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 17.11.2014 a současně se ruší v plném rozsahu dosavadní znění. Prodávající si vyhrazuje právo na změny těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách Prodávajícího a je označena datem účinnosti. Veškeré nové objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

 

V Praze dne: 17.11.2014

RNK s.r.o., www.rnk.cz